Ondersteuningstraject

Ondersteuningstraject

Stap 1
Elke school voert de basis- en verhoogde zorg uit.

Stap 2
De school schakelt het CLB in. De leerling wordt besproken op het zorgoverleg en het handelingsgericht diagnostisch traject wordt gestart.

Stap 3
De school bepaalt in samenwerking met de ouders en het CLB welke ondersteuningsnoden er zijn en formuleert op basis daarvan de hulpvragen. Als er voor deze hulpvragen geen extra ondersteuning nodig is, voert de school de acties uit en wordt het ondersteuningsteam nog niet ingeschakeld.

Stap 4
Indien er voor de hulpvraag extra ondersteuning nodig is, kan het CLB een (gemotiveerd) verslag uitschrijven dat toegang geeft tot ondersteuning.

Stap 5
Er wordt een aanvraagformulier ingediend bij de coördinator van het ondersteuningsteam samen met het (gemotiveerd) verslag.

Stap 6
Het ondersteuningsteam duidt een ondersteuner aan op basis van expertise, vertrouwensrelatie en agenda.

Stap 7
De ondersteuner start met de onderzoeksfase. Mogelijke acties tijdens deze fase zijn: observatie, inzage van het dossier, gesprek met de leerling, klassenraad, gesprek met de zorgcoördinator,… De ondersteuner verzamelt zoveel mogelijk informatie om de ondersteuning te kunnen opstarten.

Stap 8
Er wordt een overleg georganiseerd met alle betrokken partijen (=startvergadering). Tijdens dit overleg worden de doelen van de ondersteuning bepaald. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over hoe de partijen elkaar op de hoogte zullen brengen over de ondersteuning.

Stap 9
De doelen en afspraken die opgesteld zijn, worden verzameld in een individueel handelingsplan. De ondersteuner stelt dit op en stuurt dit door naar alle partijen.

Stap 10
De geplande acties worden uitgevoerd. Mogelijke acties tijdens deze fase zijn: het integreren van aangepaste hulpmiddelen in de klas, het voeren van coachende en ondersteunende gesprekken met leerkrachten en leerlingen, het aanbieden van vorming en informatie, het introduceren van methodieken op de klasvloer,… Meer voorbeelden kan je terugvinden bij ‘praktijkvoorbeelden’.

Stap 11
Na ongeveer 12 weken wordt er opnieuw overlegd om het verloop van de ondersteuning te bespreken. Tijdens dit overleg wordt er besproken of de ondersteuning nog steeds nodig blijkt. Indien ja, worden er opnieuw doelen bepaald. Indien neen, wordt de ondersteuning afgerond.