Voor wie?

Voor wie?

Scholen kunnen leersteun vragen voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de brede basiszorg of verhoogde zorg die een school kan bieden én die beschikken over een:

 • GC-verslag, verslag gemeenschappelijk curriculum;
 • IAC-verslag, verslag individueel aangepast curriculum;
 • OV4-verslag, verslag opleidingsvorm 4.

Deze nieuwe verslagen zijn van toepassing vanaf 1 september 2023.
Leerlingen met een gemotiveerd verslag dat werd opgemaakt voor 1 september 2023 worden beschouwd als leerlingen met een GC-verslag.
Leerlingen met een verslag in basisonderwijs of een verslag in secundair onderwijs dat niet opleidingsvorm 4 betreft,,  dat werd opgemaakt voor 1 september 2023, worden beschouwd als leerlingen met een IAC-verslag.
Leerlingen met een verslag voor opleidingsvorm 4, opgemaakt voor 1 september 2023 worden beschouwd als leerlingen met een OV4-verslag.
Zo hebben deze leerlingen dezelfde rechten en wordt voor hen en hun leerkrachten(teams) op dezelfde wijze beroep gedaan op leersteun.

Door een multidisciplinaire teamsamenstelling en gerichte aanwervingsprocedure kunnen we ondersteuning bieden voor volgende types:

 • Type basisaanbod: licht mentale beperking en leerstoornissen (vroegere type 1/8),
 • Type 2: matige tot ernstige mentale beperking,
 • Type 3: gedrags -en emotionele beperking,
 • Type 4: motorische beperking,
 • Type 6: visuele beperking,
 • Type 7AUD: auditieve beperking,
 • Type 7STOS: spraak -en taalontwikkelingsstoornissen,
 • Type 9: autismespectrumstoornissen.

Desondanks wil PIXSY zoveel mogelijk afstappen van labels en diagnoses, en de focus leggen op onderwijsbehoeften: wat heeft déze leerling nodig? Wat heeft déze leerkracht nodig? En wat heeft déze school nodig?