Visie en missie

Visie en missie

SAMEN INCLUSIEF

 • Inclusie kent voor ons geen grenzen.
 • Diversiteit is de norm – inclusie is een recht.
 • We beluisteren de noden van alle partners en betrekken hen actief binnen het leersteuntraject.
 • We willen het engagement aangaan om vanuit vertrouwen steeds transparant en verbindend te communiceren met elkaar over wie we zijn en wat we doen.
 • We creëren bewustwording over de waarden van diversiteit en inclusie en stimuleren een cultuur van respect en acceptatie.
 • We willen interne en externe partnerschappen optimaal benutten door actief samen te werken, van elkaar te leren en de ondersteuning op elkaar af te stemmen.
 • Wij geloven in de kracht van open, positieve en verbindende communicatie.

LEERLING

 • De leerling staat centraal en is zichtbaar in al zijn facetten.
 • We zien diversiteit als een kracht die de leeromgeving rijker maakt voor iedereen.
 • We ambiëren dat de leerling eigenaar is van zijn leersteuntraject vanuit realistische verwachtingen, gesteund door ons als coach.

OUDERS

 • We proberen de brug te slaan tussen school en ouders en stimuleren actief.
 • We zien de ouders als een gelijkwaardige partner binnen de leersteun.
 • We maken de vertaling naar de thuissituatie en omgekeerd.

SCHOOL

 • We geloven in sterke leerkrachten en zetten in op coaching om hen nog vaardiger te maken in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Wij willen leerkrachten en schoolteams helpen om verschillen te omarmen en te waarderen.

TEAM

 • Wij ondersteunen onze leerondersteuners tot professionals met een brede ervaring.
 • We geven onze leerondersteuners autonomie om een doelgericht, flexibel en kwalitatief traject uit te stippelen.
 • We streven naar gedragenheid en gelijk gerichtheid als ambassadeur van inclusie.
 • Wij zijn een warm team dat vertrekt vanuit een vertrouwensrelatie en gelooft in een goed evenwicht tussen efficiëntie/duurzaamheid en welbevinden/verbondenheid.